AudiClub [Latvia]START.LV
Top.LV
PULS.LV Professional statistical system


       
Nolikums

1. nodaļa. Biedrības nosaukums.

 

1.1. Biedrības nosaukums ir „Latvijas Audi Klubs” (turpmāk tekstā – Biedrība) .

 

2. nodaļa. Biedrības mērķis , uzdevumi un metodes.

 

1.2. Biedrības darbības mērķis ir popularizēt „Audi” markas automašīnas un veicināt automobiļu „Audi” īpašnieku izglītošanu, lai uzlabotu un attīstītu to spējas automobiļa izmantošanā un satiksmes drošības nodrošināšanā.

1.3. Biedrības uzdevumi ir :

1.3.1. Veicināt Biedrības biedru izglītošanu , zināšanu un prasmju apguvi „Audi” markas automašīnu izmantošanā.

1.3.2. Veicināt informācijas brīvu apmaiņu starp Biedrības biedriem par „Audi” markas automašīnām.

1.3.3. Veicināt firmas „Audi” pozitīvo imidžu.

1.3.4. Informēt Biedrības biedrus par aktuāliem notikumiem autoservisa jautājumos

1.3.5. Cieši sadarboties ar „Audi” markas automašīnu ražotajiem, izplatītājiem u.t.t.

1.3.6. Organizēt atklātus informācijas pasākumus.

1.3.7. Apmeklēt motoru sporta pasākumus, auto cienītāju tikšanās un auto izstādes.

1.3.8. Sekmēt ceļu satiksmes drošību.

1.3.9. Izplatīt informāciju par „Audi” markas automašīnām.

1.3.10. Organizēt biedru un citu interesentu atpūtas pasākumus.

1.4. Metodes, ar kurām Biedrība nodrošina savu darbību:

1.4.1. Aktīvas atpūtas un citu pasākumu organizēšana

1.4.2. Biedrības mērķu sasniegšanai nepieciešamās materiāli tehniskas bāzes radīšana.

1.4.3. Aktīvāko biedru atbalstīšana , apbalvošana ar prēmijām un balvām.

1.4.4. Biedrības atribūtikas un simbolikas izgatavošana un izplatīšana.

1.5. Biedrība cenšas sniegt šos mērķus sabiedrībā tādā veidā , lai nemazinātu „Audi” vārda prestižu.

 

3. nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

 

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

 

4. nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā , izstāšanās un izslēgšana.

 

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, vai tiesībspējīga personāls sabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja iesniegumu izskata trīs mēnešu laikā. Par Valdes lēmumu Pieteicējam tiek paziņots personiski, nedēļas laikā, no Valdes Lēmuma pieņemšanas brīža.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja līgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru un viņš var iesniegt atkārtoto pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.4 Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei.

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu , ja:

4.5.1. Biedrs vairāk kā trīs mēnešu laikā nav nomaksājis biedra naudu par pašreizējā gada periodu.

4.5.2. Biedrs nepilda valdes noteikumus.

4.5.3. Biedrs nepilda savus pienākumus .

4.5.4. Biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un sava lēmuma motivāciju jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.7. Lēmums par Biedra izslēgšanu no Biedrības ir jāpaziņo personiski un ne vēlāk kā vienu nedēļu no lēmuma pieņemšanas brīža.

 

5. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

 

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības :

5.1.1. Piedalīties Biedrības pārvaldē.

5.1.2. Saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem.

5.1.3. Piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

5.2. Biedrības biedru pienākumi :

5.2.1. Ievērot Biedrības statūtus un pildīt valdes noteikumus.

5.2.2. Regulāri maksāt biedra naudu.

5.2.3. Ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu.

5.3. Saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu, saskaņojot tos ar Biedrības Biedru.

 

6. nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

 

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulcē.

 

7. nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

 

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.

7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā un ne vēlāk, ka četrus mēnešus pēc saimnieciskā gada noslēguma.

7.4. Ārkārtas sēde var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas , vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta , ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram uzaicinājumu.

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga , ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ , trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita , ar nosacījumu , ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts , ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par šo statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

 

8. nodaļa. Biedrības valde.

 

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no valdes locekļiem – Biedrības prezidenta, viceprezidenta un viena valdes locekļa.

8.2. Valde pārzina un valda Biedrības lietas. Tā pārvalda biedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši likumiem, šiem statūtiem, biedru sapulces vai citu institūciju lēmumiem.

8.3. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.

8.4. Biedrības prezidents :

8.4.1. Sasauc un vada valdes sēdes.

8.4.2. Organizē valdes lēmuma izpildi

8.4.3. Biedru sapulcē sniedz pārskatu par valdes darbību.

8.5. Biedrības prezidenta prombūtnes laikā tā pienākumus pilda viceprezidents.

 

9. nodaļa. Biedru nauda.

 

9.1. Biedra naudas iemaksas Termiņi, Apjomi par iestāšanos Biedrībā un Biedrības Biedru naudas iemaksām, tiek noteikta Biedrības dalībnieku kopsapulcē.

9.2. Par īpašiem nopelniem un ieguldījumu Biedrības attīstībā, Biedru sapulcē var pieņemt lēmumu atbrīvot biedru no Biedra naudas samaksas.


   

All logos and trademarks in this site are property of their respective owner
2002-2007 (C) Latvijas Audi Klubs
Powered by GarmTech, Coppermine, Phpbb.